Foreningen / Vedtægter

Vedtægter

Foreningens navn er ODSHELSE, og har hjemsted i Odsherredområdet.Foreningens formål er at udbrede kendskabet til alternative/spirituelle tanker, ideer og behandlingsformer. Dette gøres ved at afholde arrangementer til dette formål, herunder afholdelse af helsemesser.
 
Man betragtes som medlem af foreningen i indeværende regnskabsår, når man har haft stand/været hjælper på foreningens helsemesser. Herudover kan man søge bestyrelsen om medlemskab.
 
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen kan administrere transaktioner fra foreningens bankkonto. Foreningens overskud/formue administreres af bestyrelsen.
 
Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i forbindelse med evalueringsmøde af helsemessen i marts måned. Bestyrelsen fastsætter en dato for afholdelse, og indkalder via mail/nyhedsbrev med mindst 14 dages varsel. Dato for generalforsamling offentliggøres også på selve messen i marts måned, samt på foreningens hjemmeside. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før afholdelse af generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med minimum følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Bestyrelsens regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Anmodningen skal angive det eller de forslag, der ønskes behandlet, og forslagene skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære general-forsamling.
 
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 4 uger efter anmodningen herom er fremsat. Indkaldelsen sker med 4 ugers varsel via mail til medlemmerne.
 
Stemmeret ved generalforsamlingen har foreningens medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle anliggender afgøres ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de afgivende stemmer. Foreningens medlemsår følger det årlige evalueringsmøde (generalforsamling).
Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2-3, henholdsvis 3-4 bestyrelsesmedlemmer på hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Der kan vælges op til 3 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede til indkaldt møde i bestyrelsen.
 
Foreningens regnskab udarbejdes senest 1 uge før den årlige generalforsamling, således at revisor kan påtegne regnskabet, inden fremlæggelse på generalforsamlingen. Revisionen udføres af en revisor, som vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen. Regnskabsåret følger den årlige generalforsamling.
 
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af afgivne stemmer går ind herfor på generalforsamlingen. Ved foreningens opløsning tilfalder evt. formue et velgørende formål efter afsluttende generalforsamlings beslutning.
 
Vedtaget på generalforsamlingen 9. april 2015