Foreningen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Odshelse


1: Navn og hjemsted
2: Formål
3: Medlemskreds
4: Generalforsamlingen
5: Ekstraordinær generalforsamling 6: Foreningens daglige ledelse
7: Økonomi, regnskab og revision
8: Tegningsregler og hæftelse
9: Vedtægtsændringer
10: Opløsning
11: Datering

§1 Navn og hjemsted.
Stk.1. Foreningens navn er Odshelse
Stk.2. Foreningens hjemsted Odsherred


§2 Formål.
Stk.1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til alternative/spirituelle tanker, ideer og behandlingsformer. Dette gøres ved at afholde arrangementer til dette formål, herunder afholdelse af helsemesser.


§3 Medlemskreds
Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som vil arbejde for, og støtte foreningens formål.

Stk.2. Man betragtes som medlem af foreningen, når man har haft stand/været hjælper for odshelse bestyrelse på foreningens helsemesse(r) i regnskabsåret.

Stk. 3. Herudover kan man købe medlemskab a 250,- kr./år (i 2022). Medlemsskabet følger regnskabsåret (1/1-31/12). Medlemskabet giver fri entre til de årlige messer, og generalforsamling. Kontingent fastsættes årligt af generalforsamlingen.
Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udløb af betalt periode.


§4 Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via nyhedsmail samt annoncering på foreningens hjemmeside, og Facebook side, med angivelse af dagsorden. Tilmelding til generalforsamling skal ske via mail senest 1 uge før afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der senest inden regnskabsårets udløb har betalt medlemskab eller har haft stand eller været hjælper for odshelse bestyrelse på en af årets messer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der kan deltages via Skype, ZOOM eller lignende elektronisk mødeforum, som annonceres ved indkaldelsen.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning til godkendelse
5. Godkendelse af regnskab
6. Fremlæggelse af budget
7. Fastlæggelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant for indeværende regnskabsår
11. Behandling af indkomne forslag
12. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der så vidt muligt ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Anmodningen skal angive det eller de punkter, der ønskes behandlet, og punkterne skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Stk.2. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 4 uger efter anmodningen herom er fremsat. Indkaldelsen sker med 4 ugers varsel via nyhedsmail samt annoncering på foreningens hjemmeside, og Facebook side, med angivelse af dagsorden.


§6 Foreningens daglige ledelse
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5-7 personer, der foruden formanden består af kassereren og op til 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Der vælges hhv. 3 og 4 medlemmer på skift. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsen er til stede.
§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren.
Stk.4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer i forening. Foreningen kan ikke optage lån og købe ejendom.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger hvoraf den ene eller begge kan være ekstraordinære generalforsamlinger.
Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til velgørende og almennyttige formål.
Stk.3. Foreningens aktiver/materiel udbydes på åben auktion.

Stk.4. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11 Datering
Stk.1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26/4 2022 og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den xx/xx 20xx.

Vedtaget på generalforsamlingen 26.04.22